Institut de Tai Ji de la Haute-Vienne
Institut de Tai Ji de la Haute-Vienne
I.T.J.H.V.
I.T.J.H.V.

Ba Duan Jin 

Yi Jin Jing 

N°1 Zheng Shen Shi

Wu Qin Xi

Actualité

Voyage et pratique du Tai ji en Chine - été 2016

Reportage de 7A Limoges TV